Treatment of peyronie disease with oral pentoxifylline